Google-yň sahypaňyzy söýmeginiň semaltdan iň gowy 10 usuly

< br>

Mazmuny

  1. Google web sahypamy nädip söýüp biler?
  2. SEO näme?
  3. Google-y öz sahypaňyzy nädip söýüp bilersiňiz?
  4. Jemleýji sözler
Google-y söýüň sahypa Google gözleg netijeleriniň birinji sahypasynda web sahypasyny tertipleşdirmek üçin köplenç ulanylýan söz.

SERP-lerde has ýokary dereje ( Gözleg motorynyň netijeler sahypalary) web sahypasynyň eýelerine köp tarapdan kömek edýär. Mysal üçin, ýokary derejeli blog meşhurlyga we traffige eýe boljakdygyny aňladýar we islendik işiň iň ýokary derejeli web sahypasy onuň meşhur boljakdygyny we potensial müşderileri has köp traffigi özüne çekjekdigini aňladýar.

Google web sahypamy nädip söýüp biler?

Häzirki wagtda bu diňe bir sorag däl, her web sahypasynyň eýesi/sanly marketolog/webmasteriň iň uly aladalarynyň biri. ýa-da sahypanyň derejesini ýokarlandyrmak bilen gyzyklanýan başga biri.

Netijede, bu soraga jogap SEO (Gözleg motory optimizasiýasy) adalgasyndadyr. Ajaýyp optimallaşdyrylan sahypa diňe bir gözleg netijeleriniň sanawynda birinji orunda durman, eýsem maksatlaryňyza ýetmäge kömek edýär.

SEO näme? web sahypasynyň derejesini ýokarlandyrmakda, SEO hakda has köp bilmek isleýändigiňiz görünýär.


SEO, Gözleg motory optimizasiýasy, dürli görnüşleri döretmek prosesi. Google-yň gözleg netijeleri sahypasynda has ýokary bolmagy üçin bir web sahypasyna düzedişler.

Web sahypaňyz Gözleg motorlaryna görä optimallaşdyrylanda, adamlara işiňizi kesgitlemäge kömek edýär önümleri, hyzmatlary we oňa degişli beýleki zatlary gözlänlerinde.

Organiki iýmit dükany, Tebigy azyk önümleri dükany işleýärsiňiz we isleýärsiňiz öýdýän Adamlar Google-yň ýanyndaky organiki iýmitleri tapanda taparlar. Munuň üçin kärhananyň web sahypasyny 'ýanymdaky organiki iýmitler' gözleg adalgasyna itergi berýän dürli SEO strategiýalaryny ulanmaly.
< img src="/web mazmuny/img/1-15941336900.jpg ">
200 reýting faktorlary bar Google web sahypasyna baha bermek üçin ulanýar. Adam üçin ähli faktorlary göz öňünde tutup web sahypasyny optimizirlemek aňsat däl. Bu çylşyrymlylyk we SEO biliminiň ýoklugy ygtybarly web sahypasyny awtomatiki usulda optimizasiýa çözgütleri döretdi.

Nädip edip bilersiňiz Google-yňyzy sahypaňyzy söýüňmi?

Aşakda Google-yň sahypaňyzy gowy görýän iň oňat SEO amallary bar. Olara birin-birin düşüneliň.

1. Ady belliklerini özüne çekmek

Ady bellikleri Google-a näme bilen iş salyşýandygyňyzy habar berýär we web sahypaňyza has köp traffik iberýär. Ulanyjylar Google-dan bir zat gözlänlerinde peýdaly we özüne çekiji görünýän baglanyşyklara basmagy makul bilýärler.

Ulanyjylar gözleg netijelerinde sahypaňyzy öwrenenlerinde sözbaşy belligini ilkinji zat hökmünde görýärler. Girýänleriňize düşnükli boluň we degişli açar sözleri öz içine alyň.

2. Mejbury düşündirişler

Meta beýany ulanyjylaryň görýän ikinji zady, sebäbi gözleg netijelerinde web sahypasynyň adynyň aşagynda görýän tekstiňiz. Gowy ýazylan meta beýany ulanyjylara web sahypasynyň mazmuny barada düşünje berýär we sahypa girip-girmejekdigini çözmäge mümkinçilik berýär.

Web sahypalaryňyzyň meta beýanynyň olary takyk beýan edýändigine we degişli açar sözleriň bardygyna göz ýetiriň. Internetde ajaýyp meta düşündirişlerini ýazmaga ýol görkezip biljek okuw gollanmalary bar.

3. HTTPS däl, HTTP

HTTP bilen HTTPS arasyndaky tapawut S bir harpdan ybarat ygtybarly ýa-da howpsuzlyk hökmünde). Muňa garamazdan, HTTPS gowy maksat birinji sahypada web sahypasyny ýerleşdirmek of Google gözleg netijeleri.


Google hem HTTP web sahypalaryny howpsuz däl diýip belleýär we bu traffigiň azalmagyna ýa-da/we bökmek derejesiniň ýokarlanmagyna sebäp bolýar . Girip görýänler ygtybarly bir sahypa girýändiklerine göz ýetirenlerinde, köpüsi şol web sahypasynda şahsy we maliýe maglumatlaryny paýlaşmazlygy makul bilýärler.

4. Jogapkärçilikli dizaýn

Tehnologiýanyň ösmegi bilen dürli ekran ölçegleri we ululykdaky köp enjam durmuşyň bir bölegidir. Şeýle enjamlary ulanýanlar hem köpelendigi sebäpli, täsirli dizaýnly web sahypalaryny döretmek zerur boldy.Düşünjeli dizaýn web sahypasynyň elementleri dürli enjamlaryň dürli çözgütlerine laýyk gelýär. Google, şeýle hem, ulanyjy tejribesini ýokarlandyrýandygy üçin täsirli dizaýn web sahypalaryny halaýar.

Käbir gözlegler, täsirli dizaýnly web sahypalarynyň gözleg netijelerinde a bilen deňeşdireniňde artykmaçlyk alýandygyny görkezýär. kesgitlenen dizaýn.

5. Web sahypasynyň ýük tizligi

Google-yň algoritmi web sahypasynyň ýükleniş tizligine möhüm ähmiýet berýär. Web sahypasy has çalt ýüklenende we has ýokary dereje bereninde Google baýrak berýär. Slowlyuwaş-ýuwaşdan ýükleýän sahypalar üçin tersine.

Web sahypasynyň sahypa ýük tizligi hem täsir edýär kärhanalar, sebäbi sabyrsyz gelýänler web sahypasynyň ýüklenmegine gaty köp garaşmagy halamaýarlar. Käbir gözlegler ulanyjylaryň iň köp 3-5 sekunt garaşýandyklaryny aýdýar. Bu wagt web sahypa ýüklenmese, başga alternatiwalara geçer.

6. Açar sözlere baý Mazmun

Açar sözi söz, söz toplumy ýa-da adamlaryň gözleg motorynda gözlemek üçin ulanýan sözleri hökmünde kesgitläp bilersiňiz. Gözleg motory gözlenýän açar söz esasynda netijeleri görkezýär.

Google-yň algoritmi ilki bilen iň möhüm netijäni ýerleşdirýär. Başgaça aýdylanda, gözlenýän açar söz bilen baglanyşykly web sahypasy gözleg netijelerinde ilki peýda bolar.

Web sahypasyndaky labyr tekstinde açar sözler bar bolsa, Google hem sylaglaýar. Çaklama oýnuny togtadýar we bu baglanyşyga basanyňyzdan soň nirä gidip boljakdygyny aýdýar. adamlar Google-da bir zat gözlänlerinde we gözleg netijelerinden baglanyşyklaryň birine bassa. Şonuň üçin SEO açar sözleri bilen mazmun her web sahypasynyň eýesiniň üstünlik gazanmagy üçin zerurlyga öwrülýär.

7. Suratlary we wideolary goşuň

Google suratlar, wideolar we beýleki faýllar bilen web sahypalaryny halaýar. Web sahypalarynyň eýeleri web sahypalarynda ýokary hilli we degişli suratlary ýa-da wideolary öz içine alanda, Google olary ulanyjylar üçin möhüm diýip kesgitleýär.

inatda saklamaly bir zat däl suratlary göni internetden göçüriň. Google indi dublikat suratlary tanap başlady we web sahypasyny ulanyp jeza berýär.

Takyk ady bolan suratlar we wideolar traffigi artdyrýar. Google-da bir zat gözlemek üçin köp ulanyjy gözlegleriniň netijesini almak üçin suratlara ýa-da wideo bölümine girmegi makul bilýär.

Elektron söwda sahypalarynda , suratlara dogry at bermek iň möhüm zatlaryň biridir, sebäbi baglanyşyksyz ady bolan şekiller bar bolan müşderileri hem potensialy kemsidip biler.

8. Alt tekstli suratlar

Öňki nokatda, Google-yň degişli atlary bolan suratlary we wideolary gowy görýändigini öwrendiňiz. Adyndan başga-da maksat şekillere alt tekst goşmakdyr.

Alt tekstinde alt “alternatiw” manysyny berýär. Suratlar ýüklenip bilmese, haýsydyr bir sebäbe görä, myhmanlar alt tekstiň kömegi bilen olar hakda öwrenýärler. Käwagt adamlar arasyndaky tapawut.

Internetde gezýän ýa-da web sahypasyna giren her bir adamyň gözleri ajaýyp däl. Käbir görmeýän adamlar, ekranyň okyjysynyň kömegi bilen internete girýärler. Şeýle hem, suratlara alt tekst goşmakdaky maksatlaryň biri.

Google, açar sözüň subutnamasyny tapanda, söýmegiň ýerine jeza berýändigini bilýän bolsaňyz gerek. web sahypasynda doldurmak. Alt teksti, Google-yň göwnüne degmezden web sahypasyna has köp açar sözler goşmaga mümkinçilik berýär.

9. XML sahypa kartasy

Sahypanyň kartasyny eşiden bolsaňyz gerek, ýöne bu XML sahypasy näme? Bu, Google gözleg motorynyň gözlegçilerine web sahypasyndaky mazmuny kesgitlemäge kömek edýän sahypa kartasynyň kodlanan görnüşi.

WordPress ulanyjylaryna kömek etmek üçin köp sanly sahypa kartalary bar. ýönekeý HTML sahypasy bolan beýlekiler bolsa web sahypalaryny döredýän XML sahypa kartasy.
< div> Sahypa kartasyny döredeniňizden soň, ony Google Webmaster Tool-da hasaba almaly. Şeýle etmeseňiz, gözleg motory gözlegçileri sahypaňyza islenýän tanamagy berip bilmezler.

10. Baglanyşyk binasy

Baglanyşyk binasyna beýlekilerden salgylanma hökmünde düşünip bilersiňiz. Beýleki web sahypalary (esasanam ýokary hilli web sahypalary) belli bir sahypa salgylananda, Google salgylanylýan web sahypasynyň peýdaly mazmuny öz içine alýandygyna düşünýär. Şeýlelik bilen, gözleg netijelerinde has ýokary dereje alýar.

Baglanyşyk gurlanda hiliň mukdary artykmaç bolýar. Web sahypaňyzda ähmiýetsiz ýa-da garyp web sahypalaryndan ýüzlerçe baglanyşyk bar bolsa we bäsdeşiňiziň meşhur we degişli web sahypalaryndan diňe birnäçe baglanyşygy bar bolsa, Google gözleg netijelerinde bäsdeşiňiziň sahypasyny has ýokary derejä çykarar.